Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Je kunt de leveringsvoorwaarden hier ook downloaden.

1. Interpretatie, toepassing en aanbieding

1.1 Definities

In deze leveringsvoorwaarden zullen de navolgende termen de daarachter vermelde betekenis hebben:

Afvoeren: het transporteren van Afvalstoffen van de Opdrachtgever naar bewerkings- of verwerkingsinrichting;

Afvalstoffen: alle stoffen die de Opdrachtgever bij bedrijfsafval.nl uit hoofde van deze overeenkomst aanbiedt, waaronder in ieder geval begrepen alle stoffen waarvan de Opdrachtgever zich ontdoet, voornemens is te ontdoen of zich moet ontdoen, met inbegrip van (gevaarlijke) afvalstoffen als bedoeld in de Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen;

Gevaarlijke (afval)stoffen: voor mens, dier of milieu gevaarlijke stoffen, waaronder in ieder geval begrepen de stoffen die zijn aangewezen in de Regeling Europese Afvalstoffenlijst;

Innameplaats: de locatie waar de Afvalstoffen daadwerkelijk worden ingenomen of zouden moeten worden ingenomen;

Inzamelmiddelen of Inzamelmiddel: alle middelen die door bedrijfsafval.nl aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of verhuurd voor de verzameling van Afvalstoffen of middelen in bezit van de Opdrachtgever zelf die voldoen aan de door bedrijfsafval.nl gestelde eisen;

Milieu Service Nederland h.o.d.n. bedrijfsafval.nl, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34158661;

de Opdrachtgever: elke (rechts)persoon waarmee bedrijfsafval.nl een Overeenkomst sluit of waaraan zij een aanbieding of offerte doet, ter zake van enige binnen de bedrijfsvoering van bedrijfsafval.nl vallende dienst of activiteit;

de Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen bedrijfsafval.nl en Opdrachtgever tot het leveren van enige binnen de bedrijfsvoering van bedrijfsafval.nl vallende dienst of activiteit. Onder het begrip Overeenkomst vallen voorts de Schriftelijk overeengekomen aanvullingen of wijzigingen van voornoemde Overeenkomsten, de bijbehoren leveringsvoorwaarden en de aanvullende Voorschriften alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding van voornoemde Overeenkomsten;

Schriftelijk: op schrift gesteld en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger;

Voorschriften: alle huidige en in de toekomst (publiekrechtelijke) geldende wettelijke veiligheids- en milieuvoorschriften en reglementen, gebruiksvoorschriften, alsmede alle instructies van bedrijfsafval.nl waaronder, de schriftelijke instructies bij de ter beschikking gestelde apparatuur.

1.2 Toepasselijkheid

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) overeenkomsten tussen bedrijfsafval.nl en Opdrachtgevers, op alle aanbiedingen en offertes door bedrijfsafval.nl en op alle opdrachten van de Opdrachtgever aan bedrijfsafval.nl. Op de relatie tussen bedrijfsafval.nl en de Opdrachtgever zijn geen andere voorwaarden van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen tussen partijen. De voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Aanpassingen of afwijkingen van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden of van het bepaalde in enige tussen bedrijfsafval.nl en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) gelden slechts indien deze afwijking en/of wijziging schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Totstandkoming

Alle offertes en aanbiedingen van bedrijfsafval.nl zijn vrijblijvend en zullen bedrijfsafval.nl slechts binden indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel door dat bedrijfsafval.nl is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Inzamelmiddelen

2.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst kan bedrijfsafval.nl de Opdrachtgever Inzamelmiddelen in bruikleen geven of aan de Opdrachtgever verhuren. Bedrijfsafval.nl blijft te allen tijde eigenaar van Inzamelmiddelen. De Opdrachtgever is niet bevoegd Inzamelmiddelen te verhuren of ter beschikking te stellen aan derden.
2.2 Alle door bedrijfsafval.nl ter beschikking gestelde of verhuurde Inzamelmiddelen worden geacht zich op het moment dat zij in de macht komen van de Opdrachtgever in goede staat te bevinden, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. Eventuele klachten met betrekking tot de staat van Inzamelmiddelen bij aflevering door bedrijfsafval.nl moeten uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen ná plaatsing van de Inzamelmiddelen aan bedrijfsafval.nl worden gemeld. Indien de Opdrachtgever binnen deze periode geen klachten meldt vervallen al zijn rechten ter zake.
2.3 Indien en zodra een door bedrijfsafval.nl gemachtigde derde op goede grond afgifte van Inzamelmiddelen vordert, zal de Opdrachtgever hieraan op eerste verzoek gevolg geven zonder dat de Opdrachtgever zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen.
2.4 Indien derden afgifte van Inzamelmiddelen vorderen als in artikel 2.3 bedoeld zal de onderliggende Overeenkomst van huur of bruikleen – ter beoordeling van bedoelde derden – met onmiddellijke ingang zijn ontbonden. Indien derde er evenwel in mocht slagen – aan Opdrachtgever aantoonbaar – het eigendom van het object te verkrijgen en indien derde de huurovereenkomst zou willen continueren, zal Opdrachtgever met derde een huurovereenkomst aangaan voor de resterende looptijd en onder gelijkluidende condities.
2.5 Het Inzamelmiddel verkeert in goede (technische) staat. Voor zover van toepassing is rollen en inhangen in het opnamesysteem van de vuilniswagen mogelijk.
2.6 De Opdrachtgever dient Inzamelmiddelen onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst leeg en in dezelfde staat zoals deze door bedrijfsafval.nl is verstrekt aan bedrijfsafval.nl voor retourname ter beschikking te stellen. Bij het einde van de Overeenkomst brengt bedrijfsafval.nl per Inzamelmiddel de kosten voor de terugname van dat specifieke Inzamelmiddel in rekening.
2.7 Bedrijfsafval.nl is in geval van beëindiging van de Overeenkomst, door welke oorzaak ook, gemachtigd haar Inzamelmiddelen zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst tot zich te nemen en daartoe de plaats te betreden waar dit zich bevindt. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Indien bedrijfsafval.nl na beëindiging van de Overeenkomst niet vrijelijk over Inzamelmiddelen kan beschikken, is de Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van de nieuwwaarde van die specifieke Inzamelmiddelen verschuldigd, onverminderd het recht van bedrijfsafval.nl om de daaruit voor bedrijfsafval.nl voortvloeiende schade op de Opdrachtgever te verhalen.
2.8 Het in dit artikel omtrent Inzamelmiddelen bepaalde is van overeenkomstige toepassing op andere door bedrijfsafval.nl in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst in bruikleen gegeven, verhuurde, of gebruikte zaken.
2.9 Nadat bedrijfsafval.nl het Inzamelmiddel aan de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld is het voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsschade van bedrijfsafval.nl, de opdrachtgever of derden, veroorzaakt door het Inzamelmiddel. De Opdrachtgever vrijwaart bedrijfsafval.nl en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden voor alle aanspraken van haarzelf of derden.
2.10 De Opdrachtgever is gehouden om het Inzamelmiddel op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te behandelen en te beladen. Indien bij het Inzamelmiddel een gebruikersinstructie wordt verstrekt dient de Opdrachtgever deze te bestuderen en nauwkeurig op te volgen. Gebruik van het Inzamelmiddel is voor eigen risico van de Opdrachtgever.
2.11 Het staat de Opdrachtgever niet vrij om de aard, de bestemming of de inrichting van het Inzamelmiddel te wijzigen, en/of zaken aan en/of op het Inzamelmiddel aan te brengen. Indien dit met instemming van bedrijfsafval.nl toch gebeurt, dient de Opdrachtgever alvorens de retournering van het Inzamelmiddel op of aan het Inzamelmiddel aangebrachte zaken te hebben verwijderd.
2.12 De Opdrachtgever is verplicht het Inzamelmiddel afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle mogelijke risico’s (waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt diefstal en brandverzekering) tot het Inzamelmiddel bij het einde van de Overeenkomst weer in de feitelijke macht van bedrijfsafval.nl is. Het risico van beschadiging door of aan het Inzamelmiddel of tenietgaan daarvan is voor rekening van de Opdrachtgever.
2.13 De Opdrachtgever draagt zorg voor het schoonhouden van het door bedrijfsafval.nl ter beschikking gestelde Inzamelmiddel. Tenzij anders overeengekomen draagt bedrijfsafval.nl zorg voor het reguliere technisch en preventieve onderhoud van het door bedrijfsafval.nl ter beschikking gestelde Inzamelmiddel.
2.14 De Opdrachtgever mag geen reparaties aan het Inzamelmiddel verrichten of doen verrichten door anderen dan de leverancier, bedrijfsafval.nl of een door haar aan te wijzen derde.
2.15 Eventuele schade aan het geplaatste Inzamelmiddel dient terstond aan bedrijfsafval.nl te worden gemeld. Het beschadigde Inzamelmiddel wordt – ter beoordeling van bedrijfsafval.nl – gerepareerd, dan wel vervangen. De kosten van de reparatie of vervanging komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de schade het gevolg is van normale slijtage, of veroorzaakt is door (medewerkers van) bedrijfsafval.nl.
2.16 Reparatie en vervanging van het Inzamelmiddel dient door de Opdrachtgever te worden gedoogd zonder dat de Opdrachtgever enig recht kan doen gelden op niet-betaling van huur of op vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.
2.17 Het afvoeren van een Inzamelmiddel dient ten alle tijden uitgevoerd te worden door bedrijfsafval.nl. Het is niet toegestaan om zelf of door derden een Inzamelmiddel naar een locatie van bedrijfsafval.nl te brengen.
2.18 Bij beëindiging van de Overeenkomst brengt bedrijfsafval.nl per Inzamemiddel transportkosten in rekening

3. Uitvoering van de Overeenkomst door bedrijfsafval.nl

3.1Bedrijfsafval.nl begint, in afwijking van de in artikel 7.1 genoemde aanvangsdatum, met de uitvoering van de Overeenkomst nadat:
bedrijfsafval.nl kan beschikken over de voorzieningen en faciliteiten als bedoeld in artikel 4 van deze leveringsvoorwaarden en over alle voor de uitvoering noodzakelijke en/of door de Opdrachtgever te verstrekken voorwerpen, bescheiden, tekeningen, calculaties, vergunningen, ontheffingen;
Opdrachtgever informatie over de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen aan bedrijfsafval.nl heeft verstrekt;
een eventueel bedongen vooruitbetaling of borg door bedrijfsafval.nl is ontvangen of zekerheid ten behoeve van bedrijfsafval.nl is gesteld.
3.2Bedrijfsafval.nl oefent haar werkzaamheden uit binnen de voor haar normale werktijden, zijnde maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van (officiële) feestdagen.
3.3Bedrijfsafval.nl geeft termijnen op waarbinnen zij de Overeenkomst zal uitvoeren. Deze termijnen gelden steeds bij benadering Overschrijding van de opgegeven termijnen geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd de Overeenkomst om deze reden op te zeggen of te ontbinden.
3.4Termijnen waarbinnen de Overeenkomst zal worden uitgevoerd, worden verlengd met de tijd dat de uitvoering wordt vertraagd door overmacht als bedoeld in artikel 9.1 van deze leveringsvoorwaarden. Zij worden ook verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door bedrijfsafval.nl redelijkerwijs verwacht mocht worden.
3.5Wijzigingen in de verplichtingen van bedrijfsafval.nl uit hoofde van deze Overeenkomst kunnen nooit zelfstandig tot gevolg hebben dat betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever verminderen of vervallen.
3.6Bedrijfsafval.nl neemt geen Afvalstoffen in ontvangst, indien zij meent dat dit in strijd is met enig wettelijk voorschrift.
3.7Bedrijfsafval.nl heeft het recht om de Overeenkomst naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.
3.8Bedrijfsafval.nl heeft het recht alle rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst aan derden over te dragen.
3.9Tenzij anders overeengekomen verricht bedrijfsafval.nl uitsluitend werkzaamheden zoals in de Overeenkomst is bepaald. Deze werkzaamheden worden niet op een ander moment alsnog uitgevoerd anders dan op de eerst volgende reguliere datum conform de Overeenkomst.
3.10Indien de uitvoering van de werkzaamheden door bedrijfsafval.nl zoals bepaald in de Overeenkomst valt op een (officiële) feestdag, worden deze werkzaamheden niet uitgevoerd en niet opnieuw op een andere dag uitgevoerd. Werkzaamheden die op een (officiële) feestdag vallen worden niet in mindering gebracht op de factuur.
3.11Bedrijfsafval.nl betracht geheimhouding van de in het kader van de Overeenkomst aan haar bekend geworden gegevens van de Opdrachtgever. Dit voor zover mogelijk in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en in verband met op haar rustende wettelijke verplichtingen.
3.12Op verzoek van de Opdrachtgever, draagt bedrijfsafval.nl – voor rekening en risico van de Opdrachtgever en aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie – zorg voor de verplichte registratie van Afvalstoffen.
3.13Bedrijfsafval.nl mag door de Opdrachtgever gebruikte en/of verstrekte emballage vernietigen, tenzij deze emballage naar zijn aard is bedoeld voor hergebruik.
3.14Bedrijfsafval.nl heeft het recht aangeboden Afvalstoffen te weigeren indien zij niet geaccepteerd worden door een daartoe door bedrijfsafval.nl aangezochte afvalverwijderingsinrichting.
3.15Bedrijfsafval.nl heeft het recht vóór of gedurende de uitvoering van de Overeenkomst een monster van de afvalstoffen te nemen of de Afvalstoffen te keuren en analyseren. Aan deze monstername, keuring of analyse kan de Opdrachtgever jegens bedrijfsafval.nl geen rechten ontlenen.
3.16De door de Opdrachtgever aan bedrijfsafval.nl aangeboden Afvalstoffen worden na ontvangst en acceptatie daarvan beschouwd als Afvalstoffen waarvan de Opdrachtgever afstand heeft gedaan.
3.17De opdrachtgever is verplicht om aan de inzamelaar kenbaar te maken of bij de aangeboden afvalstoffen andere stoffen en/of materialen aanwezig zijn die buiten de acceptatie vallen van de inzamelaar zoals omschreven.

4. Verplichtingen Opdrachtgever bij uitvoering van de Overeenkomst

4.1De Opdrachtgever staat er voor in dat haar zaken die gebruikt worden bij de uitvoering van de Overeenkomst veilig en geschikt zijn. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van door haar ter beschikking gestelde zaken. Opdrachtgever vrijwaart bedrijfsafval.nl voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het gebruik van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen.
4.2Bedrijfsafval.nl heeft steeds het recht de ter uitvoering van de Overeenkomst aangeboden Afvalstoffen te weigeren of de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring per direct te beëindigen of te ontbinden zonder dat ingebrekestelling nodig is indien de Opdrachtgever enig Voorschrift niet nakomt. Dit laat onverlet het recht van bedrijfsafval.nl de resterende termijnen (overeenkomstig het gestelde in artikel 7.1 van deze voorwaarden) bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3De Opdrachtgever doet bij aanvang van de Overeenkomst schriftelijke opgave van de aard, herkomst, samenstelling, gevarenklassen en wezenlijke eigenschappen van de aangeboden Afvalstoffen. De Opdrachtgever biedt geen andere Afvalstoffen aan dan vooraf opgegeven. De Opdrachtgever is verplicht, ook zonder uitdrukkelijk verzoek daartoe van bedrijfsafval.nl, haar mee te delen of de aangeboden of daartoe bestemde Afvalstoffen bestaan uit, dan wel verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen als gedefinieerd in artikel 1.1. Daarnaast biedt de Opdrachtgever geen Gevaarlijke (afval)stoffen aan, tenzij hieromtrent schriftelijk overeengekomen is tussen de Opdrachtgever en bedrijfsafval.nl.
4.4De Opdrachtgever draagt er zorg voor en staat ervoor in dat zij beschikt over alle benodigde vergunningen en/ of publiekrechtelijke toestemmingen ter zake van het aanbieden van Afvalstoffen aan bedrijfsafval.nl en ook overigens alle wettelijke verplichtingen naleeft, waaronder begrepen de verschaffing van de noodzakelijke begeleidende documenten en benodigde vervoersdocumenten.
4.5De Opdrachtgever is verplicht de Afvalstoffen te verpakken, etiketteren en emballeren in overeenstemming met de geldende Voorschriften.
4.6De Opdrachtgever garandeert bedrijfsafval.nl geen andere Afvalstoffen aan te bieden dan overeengekomen en geen Afvalstoffen waarvan het ter beschikking stellen, transporteren en/of verwerken binnen enig land van de Europese Unie strafbaar of onrechtmatig is.
4.7Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst geen Overeenkomsten met andere afvalinzamelaars dan bedrijfsafval.nl aangaan inzake de in de Overeenkomst bedoelde afvalstof(fen). Bij overtreding van dit verbod verbeurt Opdrachtgever aan bedrijfsafval.nl een dadelijk, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, opeisbare boete gelijk aan de contractwaarde per overtreding.
4.8De Opdrachtgever biedt de Afvalstoffen aan en slaat de Afvalstoffen op conform de Voorschriften. Deze Voorschriften zijn onder andere weergegeven in deze leveringsvoorwaarden en in de acceptatievoorwaarden van bedrijfsafval.nl.
4.9De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Inzamelmiddelen op de overeengekomen dag gereed staan op de innameplaats.
4.10De Opdrachtgever dient het te ledigen of te vervoeren Inzamelmiddel – indien van toepassing met gesloten deksel – op de dag waarop ze worden leeggemaakt en/of opgehaald, gereed te zetten op de Innameplaats. De Innameplaats bevindt zich aan de openbare weg, of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg, dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van bedrijfsafval.nl. De Opdrachtgever zorgt zo nodig voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren inzamelmiddelen en/of Afvalstoffen en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen.
4.11De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Afvalstoffen of het Inzamelmiddel zodanig worden aangeboden dat de elementen geen invloed hebben op de Afvalstoffen en/of het Inzamelmiddel. Tevens draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat de Afvalstoffen of het Inzamelmiddel zo wordt aangeboden dat dit geen bedreiging kan opleveren, in welke zin dan ook, voor mens en milieu.
4.12Vuilniszakken dienen gesloten en niet gescheurd te worden aangeboden. Vuilniszakken bevatten geen scherpe en/of uitstekende voorwerpen en/of meerdere vuilniszakken.
4.13Afvalstoffen die worden aangeboden in een bepaald type Inzamelmiddel zijn bestemd voor een aan dat type Inzamelmiddel verbonden verwerking. Het is derhalve niet toegestaan om Afvalstoffen aan te bieden in Inzamelmiddelen die niet geschikt zijn voor het bij het specifieke Inzamelmiddel behorende type verwerking. Eventuele kosten die voortkomen uit het in een niet geschikt Inzamelmiddel aanbieden van Afvalstoffen zullen worden doorberekend.
4.14Gevaarlijke (afval)stoffen, puin of beton, kadavers en/of slachtafval en/of afvalstoffen die radioactief of ontplofbaar zijn of qua afmeting en/of omvang groter zijn dan het Inzamelmiddel en/of waarvan het totaalgewicht het laadvermogen van het Inzamelmiddel of het hefvermogen van de hefinstallatie te boven gaat mogen niet in een Inzamelmiddel worden aangeboden.
4.15Indien de Afvalstoffen niet conform de Voorschriften worden aangeboden, één en ander ter beoordeling van bedrijfsafval.nl, worden de Afvalstoffen niet afgevoerd.

5. Prijzen

5.1De tarieven zijn gebaseerd op de huidige kosten van transport en verwerking. Alle door bedrijfsafval.nl gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW, of enige andere heffing van overheidswege alsmede eventueel opgelegde boetes verkregen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
5.2De door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, toeslagen, vergunningen, precariokosten of (reclame belastingen worden volledig en onmiddellijk doorberekend aan de Opdrachtgever (indien van toepassing inclusief BTW).
5.3Bedrijfsafval.nl is gerechtigd per 1 januari van ieder kalenderjaar haar prijzen aan te passen conform de kostenontwikkelingen voor het binnenlands vervoer zoals deze jaarlijks bepaald worden door Panteia (zie: www.panteia.nl).
5.4Bedrijfsafval.nl behoudt zich, naast het in 5.3 genoemde, het het recht voor de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen, onder meer als gevolg van gewijzigde marktontwikkelingen. Hiervan is onder andere sprake indien de kosten van bedrijfsafval.nl toenemen als gevolg van buiten haar invloedsfeer gelegen omstandigheden, zoals, maar niet beperkt tot, stijging van de loonkosten en/of brandstofkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een stijging van de grondstof- en/of energieprijzen, de verwerkingsprijzen en/of een wijziging van de locatie waar de be- en/of verwerking plaatsvindt. Gewijzigde prijzen gelden – behoudens andersluidende afspraak vanaf de start van de periode waarover deze worden gefactureerd.

6. Betaling

6.1Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of sommatie is vereist.
6.2Bij verzuim is de Opdrachtgever 1,5 % rente per maand of gedeelte van de maand verschuldigd over het volledige factuurbedrag ingaande op de vervaldatum van de factuur, dit betreft minimaal € 25,-. Daarnaast is de Opdrachtgever bij het intreden van verzuim € 25,- administratiekosten verschuldigd. Een en ander met uitsluiting van artikel 6:92 BW.
6.3Zodra een aan bedrijfsafval.nl verschuldigd bedrag ná de vervaldatum onbetaald blijft, is bedrijfsafval.nl gerechtigd zonder nadere waarschuwing incassomaatregelen te nemen. Alle kosten die bedrijfsafval.nl in verband met de incasso van de door de Opdrachtgever verschuldigd gebleven bedragen maakt, worden door de Opdrachtgever vergoed, volledige kosten van gerechtelijke procedures en interne kosten daaronder inbegrepen.
6.4Bedrijfsafval.nl heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins zekerheidstelling te verlangen. Het bepaalde in artikel 6.1 geldt onverminderd.
6.5De Opdrachtgever doet jegens bedrijfsafval.nl afstand van enig recht op retentie, verrekening of opschorting.
6.6Reclames tegen facturen dienen binnen 5 (vijf) werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan bedrijfsafval.nl kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan de factuur als door Opdrachtgever geaccepteerd wordt beschouwd. De aldus ingediende bezwaren worden onmiddellijk in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichting niet op. Indien een tijdig ingediende klacht door bedrijfsafval.nl juist wordt bevonden, zal bedrijfsafval.nl overgaan tot verrekening en/of creditering.

7. Duur en einde van de Overeenkomst

7.1De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12, 24 of 36 maanden, of is maandelijks opzegbaar. De Overeenkomst vangt aan op de in de Overeenkomst opgenomen aanvangsdatum, of bij gebreke van een overeengekomen aanvangsdatum, op de datum dat bedrijfsafval.nl start met de uitvoering van haar dienst zoals opgenomen in de Overeenkomst, tenzij anders wordt overeengekomen.
7.2Overeenkomsten van 12, 24 of 36 maanden worden na afloop steeds stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur als waarvoor de Overeenkomst oorspronkelijk werd aangegaan.
7.3
Een overeenkomst van 12, 24 of 36 maanden kan door de Opdrachtgever worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 6 (zes) maanden, deze termijn vangt aan op de dag dat bedrijfsafval.nl de opzegging ontvangt. Beëindiging van de Overeenkomst dient te geschieden tegen het einde van de overeengekomen periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, behoudens na schriftelijke instemming van bedrijfsafval.nl. Dit geldt ook in het geval dat Opdrachtgever verhuist, de aard van haar bedrijfsactiviteit wijzigt of (gedeeltelijk) haar bedrijfsactiviteit beëindigt of door omstandigheden aan de zijde van Opdrachtgever waardoor bedrijfsafval.nl niet meer in staat is de Overeenkomst uit te voeren. In het geval van tussentijdse beëindiging blijft de Opdrachtgever betaling verschuldigd over de lopende contractperiode.
7.4Een maandelijks opzegbare overeenkomst kan door de Opdrachtgever worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand, deze termijn vangt aan op de dag dat bedrijfsafval.nl de opzegging ontvangt. Een beëindiging vindt altijd plaats op het einde van een volledige maand.
7.5Opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
7.6Bedrijfsafval.nl kan de Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen.

8. Meer/minderwerk

8.1Bedrijfsafval.nl is gerechtigd, ook zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever doch steeds met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, zaken te vervangen en/of wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen werkzaamheden dan wel meerwerk te verrichten, indien zij zulks voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst nodig acht of zulks noodzakelijk is ingevolge wijzigingen in het acceptatiebeleid van afvalverwijderingsinrichtingen.
8.2Wijzigingen of meerwerk kunnen leiden tot wijziging of uitbreiding van de Overeenkomst en wijziging of verhoging van de prijs. De Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk door bedrijfsafval.nl op de hoogte gesteld van de wijziging of aanvulling van de werkzaamheden.
8.3Een wijziging in de Overeenkomst zal, zowel in uitvoering als administratief, op z’n vroegst worden doorgevoerd op de eerst volgende reguliere factuur. Tevens zullen er administratiekosten per wijziging in rekening worden gebracht.
8.4Indien op verzoek de Opdrachtgever, of daartoe anderszins te goeder trouw genoodzaakt, de normale werktijden zijn de maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uitgezonderd feestdagen moeten worden overschreden, is bedrijfsafval.nl gerechtigd daarvoor opslagen te berekenen

9. Afvalstromen

9.1Bedrijfsafval
In rolcontainers kunnen alle kantoor-, winkel-, en dienstenafval worden aangeboden wat niet proces gerelateerd is. De volgende stoffen en/of materialen mogen niet aangeboden worden onder de noemer bedrijfsafval:
- steenachtige (beton, steen, gasbeton)
- grond, zand en tuinaarde
- asbesthoudende materialen
- autobanden
- thinner, zuren, toners, batterijen, accu's, verfblikken,
- kitspuiten en oplosmiddelen (Klein Chemisch Afval)
- fecaliën, organisch afval en etensresten
- groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
9.2Papier/karton
Van de noemer papier/karton zijn de volgend stoffen en/of
materialen uitgesloten:
- papier gedrenkt in bitumen
- kunststoffen, paraffine en ander hulpstoffen die materiaal
- waterafstotend maken (Niet meer dan 2% V/V)
- alle materialen en stoffen niet behorend tot papier/karton
9.3Folie
Folies kunnen apart verpakt, in door ons bedrijf aangeleverde
zakken, worden aangeboden. Deze zakken worden tegelijk met
het papier en karton ingezameld. Niet aangeboden mag worden:
- verontreinigde folie met meer dan 2% V/ V aan aanhangend
- organisch en/of anorganische stoffen
- harde kunststoffen
- plastic bekers
- piepschuim
9.4Glas (bont en wit)
In de daarvoor bestemde containers kan glas, zowel bont als wit worden aangeboden. Niet aangeboden mag worden:
- verontreinigd glas met meer dan 2% V/V aan aanhangend
- organisch en/ of anorganische stoffen
- KSP: Keramiek, Steen en Porselein van potjes, serviesgoed, kruiken, schotels etc.
- papier: kranten, boekjes, karton etc.
- plastic: plastic flessen, zakken, wegwerpservies etc.
- metalen: ferro en non-ferro, kroonkurken etc.
- hittebestendig glas: hittebestendig laboratoriumglas,
- ovenschalen, kookplaten, glazen pannendeksels etc.
- vlakglas: ruiten, kassenglas, autoruiten etc.
9.5Keukenafval
Keukenafval (SWILL) kan worden aangeboden middels een wisselsysteem met speciaal
Afsluitbare rolcontainers. De afvalstroom wordt middels een apart route inzamelsysteem opgehaald. Niet aangeboden mag worden:
- verpakkingsmateriaal uit karton, kunststof, blik, glas, etc.
- papieren servetten
- bestek, bekertjes
- geen frituurolie of frituurvet
- geen mosselschelpen, wel resten van schaaldieren zoals kreeft
- geen dikke soepbeenderen
9.6PMD
Van de noemer PMD zijn de volgend stoffen en/of materialen uitgesloten:
- Piepschuim
- Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
- Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom)
- (Hard) plastic zoals speelgoed
- Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
- Shopper boodschappentassen
- Landbouwplastic
- Verfblikken
- Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf etc)
- Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
- Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt
- Los karton (doosjes) of ander papier
- Verpakking met/van chemische stoffen
9.7Belading
1. Voor alle typen rolcontainers geldt dat de belading tot aan de rand van de container mag komen zodat de deksel(s) goed sluit(en).
2. Bij inzameling van restafval via rolcontainers zijn de tarieven gebaseerd op een gemiddeld soortelijk gewicht van 100 kg per m3, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst. Bij structurele overschrijding hiervan zal het tarief dienovereenkomstig worden aangepast.
3. Op de lediging dag dient een eventueel aanwezig slot van de container verwijderd te zijn. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle extra kosten van bedrijfsafval.nl en/of derden bij de aanwezigheid van een slot op de ledigingdag.
4. De Opdrachtgever dient het te ledigen en/of te vervoeren inzamelmiddel - indien van toepassing met gesloten deksel - op de dagen waarop ze worden leeggemaakt en/of opgehaald, gereed te zetten op de openbare weg, of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg, dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van
bedrijfsafval.nl, zodanig dat plaatsing niet in strijd is met de voorschriften en geen gevaar oplevert voor bedrijfsafval.nl of derden. De Opdrachtgever zorgt zo nodig voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren inzamelmiddelen en/of afvalstoffen en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen.

10. Overmacht

10.1Onder overmacht wordt in deze leveringsvoorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, aan de zijde van bedrijfsafval.nl verstaan elke van de wil van bedrijfsafval.nl onafhankelijke, al dan niet voorzienbare omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oproer, werkstaking, boycot, blokkade, sabotage, brand, blikseminslag, machinebreuk, storing, stremming van vervoer en andere transportstoringen, bovenmatige ziekteverzuim, vertraagde verstrekking aan bedrijfsafval.nl van bij derden bestelde zaken of diensten, vertraagde of niet-acceptatie door een afvalverwerkingsinrichting, intrekking van vergunningen, bestuursrechtelijke (handhavings)maatregelen en/of wijzigingen in wet- en regelgeving waardoor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van bedrijfsafval.nl kan worden verlangd.
10.2In geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht is bedrijfsafval.nl gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst ten hoogste 4 (vier) weken op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat bedrijfsafval.nl tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Hetgeen bepaald in artikel 3.3 geldt bij ontbinding op grond van dit artikel onverkort.

11. Opschorting en Ontbinding

11.1In aanvulling op hetgeen hiervoor met betrekking tot opschorting en ontbinding is bepaald, heeft bedrijfsafval.nl het recht om naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst per direct te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien:

  1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst of deze leveringsvoorwaarden niet, niet tijdig, of niet geheel nakomt. In geval Opdrachtgever de financiële verplichtingen niet (tijdig) nakomt, heeft bedrijfsafval.nl naast ontbinding de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan (inclusief het gestelde in art. 3.3 en 3.4 van deze voorwaarden);
  2. ná het sluiten van de Overeenkomst bedrijfsafval.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen slechts gedeeltelijk, niet behoorlijk of niet zal nakomen;
  3. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd;
  4. de Opdrachtgever in surseance van betaling of faillissement verkeert, daartoe een eigen aanvraag heeft ingediend, of overlijdt;
  5. beslag wordt gelegd ten laste van de Opdrachtgever;
  6. omstandigheden bij de Opdrachtgever intreden, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van bedrijfsafval.nl met zich meebrengen of die de normale afwikkeling van de Overeenkomst kunnen belemmeren.
11.2De Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer terstond schriftelijk in kennis te stellen van de hierboven genoemde feiten of omstandigheden.
11.3In geval van ontbinding op grond van dit artikel geldt hetgeen bepaald in artikel 7.5 onverkort.

12. Aansprakelijkheid

12.1Bedrijfsafval.nl is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever of derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, behalve indien deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van bedrijfsafval.nl of haar leidinggevenden.
12.2Bedrijfsafval.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit handelen of nalaten van derden die zij inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
12.3Bedrijfsafval.nl is niet aansprakelijk voor schade die niet het directe gevolg is van schade aan zaken en aan personen. Zij is derhalve onder meer niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.
12.4Onverminderd hetgeen in de Overeenkomst en deze leveringsvoorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van bedrijfsafval.nl beperkt tot het totale factuurbedrag dat bedrijfsafval.nl de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de door haar gedurende een periode van drie maanden op grond van de desbetreffende Overeenkomst verleende dienstverlening.
12.5Niettegenstaande en onverminderd hetgeen verder in de Overeenkomst, dit artikel en elders in deze leveringsvoorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van bedrijfsafval.nl in elk geval beperkt tot het bedrag waarop bedrijfsafval.nl uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering jegens haar verzekeraar aanspraak kan maken, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekering is.
12.6Iedere vordering uit hoofde van een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst van de Opdrachtgever jegens bedrijfsafval.nl vervalt indien één jaar is verstreken sinds de gebeurtenis waardoor de vordering is ontstaan en de Opdrachtgever bedrijfsafval.nl niet aansprakelijk heeft gesteld bij aangetekend schrijven. Voorts vervalt de vordering indien bedrijfsafval.nl aansprakelijkheid betwist en de aansprakelijkstelling niet binnen één jaar na de datum van betwisting is gevolgd door het instellen van een eis in rechte.
12.7De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade – waaronder begrepen boetes – die ontstaat als gevolg van het niet nakomen van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst. De Opdrachtgever vrijwaart bedrijfsafval.nl, werknemers en functionarissen van bedrijfsafval.nl en opdrachtnemers van bedrijfsafval.nl voor alle vorderingen van derden verband houdende met het niet nakomen van voornoemde verplichtingen..
12.8Onverminderd het in dit artikel en in artikel 4.15 bepaalde, is de Opdrachtgever zowel voor, tijdens als ná de uitvoering van de Overeenkomst door bedrijfsafval.nl aansprakelijk voor gevaarlijke en/of potentieel schade toebrengende eigenschappen van de van de Opdrachtgever afkomstige Afvalstoffen. De Opdrachtgever draagt, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van bedrijfsafval.nl en haar leidinggevenden, het risico voor alle schade die door bedrijfsafval.nl of derden in dat verband geleden wordt.
12.9De Opdrachtgever vrijwaart bedrijfsafval.nl, haar werknemers en andere door bedrijfsafval.nl bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-)personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met zaken of producten afkomstig van bedrijfsafval.nl en ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever, met Afvalstoffen afkomstig van de Opdrachtgever en met werkzaamheden uitgevoerd door of namens bedrijfsafval.nl in het kader van deze Overeenkomst, contractueel of buitencontractueel,
tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van bedrijfsafval.nl of haar leidinggevenden is te wijten.
12.10Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of –vaststellende voorwaarden, welke door derden, waaronder inbegrepen eventuele door bedrijfsafval.nl bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden aan bedrijfsafval.nl kunnen worden tegengeworpen, kunnen door bedrijfsafval.nl aan de Opdrachtgever worden tegengeworpen.
12.11Alle verweermiddelen die bedrijfsafval.nl aan de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen andere bij de uitvoering van de Overeenkomst door bedrijfsafval.nl ingeschakelde (al dan niet rechts-) personen jegens de Opdrachtgever worden ingeroepen, als waren deze personen zelf partij bij de Overeenkomst.
12.12Op de website en in catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s en dergelijke van bedrijfsafval.nl opgenomen maten, gewichten, vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, schetsen en overige gegevens dienen slechts tot informatie en zijn niet bindend voor bedrijfsafval.nl. Afwijkingen kunnen bedrijfsafval.nl niet worden tegengeworpen. Alle door bedrijfsafval.nl verstrekte tekeningen, documenten en gegevens blijven eigendom van bedrijfsafval.nl. Zij behoudt daarop het auteursrecht.

13. Partiële nietigheid

13.1Indien één van de bedingen of een onderdeel daarvan uit deze leveringsvoorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderliggende Overeenkomst nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, c.q. de bedingen van deze leveringsvoorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende Overeenkomst in stand.
13.2Bedrijfsafval.nl en de Opdrachtgever zullen bij partiële nietigheid voor de nietige, c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling van bedrijfsafval.nl en de Opdrachtgever met de onderliggende Overeenkomst dan wel met deze leveringsvoorwaarden beoogden het dichtst benaderen.

14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

14.1De leveringsvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
14.2Alle geschillen, waarop deze leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam met recht van hoger beroep en cassatie.